Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży HACCP GHP GMP Szkolenie

Każda osoba która prowadzi działalność gospodarczą i wprowadza do obiegu żywność powinna powołać z pośród swoich pracowników 3 osobową komisję HACCP do opracowania i prowadzenia dokumentacji HACCP GHP / GMP

Zamawiając wybraną dokumentacje na stronie https://haccp-dokumenty.pl / nabywasz prawa autorskie opracowanej przeze mnie dokumentacji do wykorzystania w swoim zakładzie, Nie prowadzę działalności gospodarczej, prowadzę działalność nierejestrowaną, VAT nie obowiązuje. Do wykorzystania dokumentacji w swoim zakładzie, proszę wykorzystać, wygenerowane z swoim banku, potwierdzenie przelewu. Korzystasz z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Regulamin sprzedaży

Twoje dane osobowe będą użyte tylko i wyłącznie do realizacji, twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie. Nikomu nie zostaną przekazane czy udostępnione.

§1

Zamawiający kupuje prawa, a Wykonawca zobowiązuje się wysłać zamówioną dokumentację
według wygenerowanego automatycznie zamówienia nr ………………., na stronie „Zamówienie” po zakupie, zwane w dalszej części umowy dziełem. (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 627 – 646 ))

§2

 1. • Akceptując warunki umowy zawierasz na odległość umowę o przeniesienie praw autorskich
 2. • Wysłanie przelewu zastępuje fizyczne podpisanie umowy.
 3. • Wykonawca wyśle link do pobrania dokumentacji, o którym mowa w § 1, po zaksięgowaniu wpłaty, na adres e-mail wskazany w zamówieniu przez zamawiającego.
 4. Link z możliwością do pobrania, zamówionej dokumentacji, będzie aktywny przez 3 dni do 2 pobrań.

§3

 1. • Wykonawca oświadcza, że wraz z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, o którym mowa w § 1 oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie dzieła w zakładzie, dla którego dokumentacja była zakupiona, a Zamawiający oświadcza, że prawa te nabywa.
 2. • Wykonawca nie wyraża zgody na przenoszenie praw, o których mowa w ust. 1, na osoby trzecie.

§4

 1. • Za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci ustaloną kwotę według cennika danej dokumentacji. Regulamin sprzedaży
 2. • Formy płatności; Przelew bankowy na konto: 50 1020 5558 1111 1587 6920 0032 
 3. W tytule wpisze za: Za przeniesienie praw autorskich do (Tytuł księgi ……………………………….. z https://haccp-dokumenty.pl
 4. • Z wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia nie potrącony zostanie podatek dochodowy od osób fizycznych.
 5. • Z wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia nie potrącony zostanie podatek dochodowy od osób fizycznych za prawa autorskie.

§5

 1. • Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§6

 1. • W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§7

 1. • Wysłanie przelewu do Wykonawcy zastępuje fizyczne podpisanie umowy.
 2. • Dane wpisane w czasie zamówienia zostaną tylko i wyłącznie wykorzystane do wystawienia rachunku za prawa autorskie i nikomu nie zostaną udostępnione.

§8

1 Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny :

5 Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

p 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2 Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi do momentu, gdy zamówiona dokumentacja nie została wysłana.

3 Zwrot wpłaconych środków można otrzymać, przed wysłaniem zamówionej dokumentacji, wysyłając prośbę o nie realizacji zamówienia, na adres e-mail: HACCP.dokumenty@wp.pl

4 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy zamówiona dokumentacja została wysłana, w takim przypadku zamawiający traci prawa do odstąpienia od umowy, a samą umowę uznaje się za zrealizowaną.  (przepis z ustawy).

<< Koniec umowy >>

Translate »
%d bloggers like this: