Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (1) w sprawie higieny środków spożywczych podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mają obowiązek postępować zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi higieny wyszczególnionymi w załącznikach I i II do tego rozporządzenia. Przepisy te zostały uzupełnione szczególnymi wymogami w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 (2).

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

Wspomniane
Wymogi składają się na tzw. programy warunków wstępnych (zob. definicja w dodatku 1) funkcjonujące
w kontekście międzynarodowym (np. WHO, FAO, kodeks, ISO).
Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze są zobowiązane do opracowania, wykonywania i utrzymywania stałej procedury na podstawie zasad analizy zagrożeń i krytycznych
punktów kontroli („procedury oparte na HACCP” lub „HACCP”). Zasady HACCP zasadniczo uznaje się na szczeblu międzynarodowym
za użyteczne narzędzie dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze, które służy do kontrolowania
potencjalnych zagrożeń dla żywności.
Łącznie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 (3) (podejście oparte na analizie ryzyka, zasada
ostrożności, przejrzystość/informowanie, główna odpowiedzialność podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze
i możliwość śledzenia) dwa przywołane powyżej artykuły stanowią podstawę prawną europejskiego systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności, z którym podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze muszą zachować
zgodność.
Niniejsze wytyczne stanowią dokument uzupełniający do „Sprawozdania ogólnego dotyczącego postępów we wdrażaniu
HACCP w UE i obszarów wymagających poprawy” przygotowanego przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) przy
Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (4). W szczególności uznano za zasadne rozszerzenie
zakresu wytycznych. Zamiast koncentrować się wyłącznie na procedurach opartych na HACCP, w niniejszych
wytycznych przyjęto bardziej zintegrowane podejście obejmujące zarówno programy warunków wstępnych, jak
i HACCP w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, uwzględniając elastyczność zapewnianą niektórym
przedsiębiorstwom.
Komisja zorganizowała cykl posiedzeń z udziałem ekspertów z państw członkowskich w celu przeanalizowania tych
kwestii i wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

2. CEL

Celem niniejszych wytycznych jest ułatwienie i zharmonizowanie wdrażania wymogów UE dotyczących programów
warunków wstępnych oraz procedur opartych na HACCP dzięki udostępnieniu praktycznych wskazówek dotyczących:
— powiązania między programami warunków wstępnych a procedurami opartymi na HACCP w ramach systemu
zarządzania bezpieczeństwem żywności,
— wdrażania programów warunków wstępnych (załącznik I),

— wdrażania (klasycznych) procedur opartych na HACCP (załącznik II),
— elastyczności przewidzianej w przepisach unijnych dla niektórych zakładów sektora spożywczego w kontekście
wdrażania programów warunków wstępnych i procedur opartych na HACCP (załącznik III).
Ponieważ niniejszy dokument ma charakter ogólny, jest on skierowany głównie do właściwych organów i ma przyczynić
się do promowania jednolitego sposobu rozumienia obowiązujących wymogów prawnych. Dokument ten pomoże również
podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze we wdrażaniu wymogów UE po dokonaniu określonych
dostosowań i bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności spoczywającej na tych przedsiębiorstwach w obszarze bezpieczeństwa
żywności.
Niniejszy dokument może zostać uzupełniony wytycznymi na szczeblu sektorowym i krajowym, które będą miały bezpośrednie
zastosowane do konkretnych zakładów.

ZAWIADOMIENIE KOMISJI (2016_C 278_01) w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności pdf

HACCP zagadnienia podstawowe .doc

Powrót do strony HACCP OnLine

Więcej wiadomości czytaj na stronie HACCP Forum

Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *