GHP GMP Gastronomia

GHP GMP Gastronomia

Każda osoba która prowadzi działalność gospodarczą i wprowadza do obiegu żywność, zobowiązana do opracowania i prowadzenia dokumentacji  GHP GMP.

GHP GMP Gastronomia

Wdrażanie systemu HACCP zostało poprzedzone wprowadzeniem zasad zarówno Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), jak i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Pozwala to na uporządkowanie wszystkich spraw związanych z higienizacją obiektu i przestrzeganiem wymagań prawa w zakresie prowadzonej działalności.

Zakres GHP obejmuje: utrzymanie higieny pomieszczeń, maszyn, personelu, planów szkoleń i badań lekarskich oraz zapisy potwierdzające wykonanie i nadzór nad działaniami porządkowymi dotyczącymi stosowanych środków myjących, czyszczących, dezynfekujących, oraz innych materiałów stosowanych w utrzymaniu higieny.

Wymagania GMP, w szerokim zakresie obejmującym także pewne elementy GHP, dotyczą (Kodeks Żywnościowy): podstawowych czynników utrzymania higienicznych warunków środowiska, zapobiegania, przenikania owadów, ptactwa i gryzoni, odpowiednich warunków magazynowania sprzętu i produktów spożywczych, zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia maszyn i urządzeń, właściwej wentylacji, gospodarki wodno-ściekowej, procedur mycia i dezynfekcji oraz kontroli pracowników związanej z przeciwdziałaniem zakażeniom żywności.

Bezpieczeństwo produkowanej żywności osiąga się poprzez stosowanie właściwych surowców, procesów technologicznych, metod magazynowania, a także prowadzenie odpowiedniego nadzoru nad jej jakością zdrowotną.

Każdy ma prawo spodziewać się, że produkty które spożywa są bezpieczne i nadają się do spożycia. Żywność spożywana przez konsumentów powinna posiadać najwyższą jakość zdrowotną.

Podejściem do kontroli jakości środków spożywczych jest zalecany przez Komitet Ekspertów FAO/WHO (FAO – Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Światowa Organizacja Zdrowia), system analizy zagrożeń krytycznych punktów kontroli HACCP, który polega na kontroli punktów krytycznych w całym łańcuchu produkcyjnym i jest jednym ze stosowanych w przemyśle spożywczym systemem zapewnienia jakości zdrowotnej żywności i żywienia.

Wszystkie stosowane w procesie produkcji żywności technologie, techniki i metody pracy, a także zalecenia dotyczące higieny produkcji, jak również zdrowia pracowników, są opisane za pomocą odpowiednich procedur i instrukcji. Wymogi w tym względzie precyzują zasady Dobrej praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności to ogół warunków, które muszą być spełnione, i działań, które muszą być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności to realizacja zasad GHP GMP Gastronomia oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna to programy warunków wstępnych, który dotyczy Księgi HACCP.

Lokalizacja i otoczenie obiektu GHP GMP Gastronomia.

Pomieszczenia znajdują się w dobrym stanie technicznym, spełniają wymagania sanitarne i higieniczne oraz ochrony środowiska.

Osoby biorące udział w procesie produkcji żywności są nadzorowane przez kierownika, instruowane i szkolone w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do wykonywanej pracy.

Personel na każdym stanowisku pracy podczas produkcji wykorzystuje sumiennie i odpowiedzialnie posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Organizacja działu żywienia zapewnia odpowiednią ilość personelu do ilości stanowisk produkcyjnych oraz ilości produkowanej żywności.

Układ funkcjonalny i technologia produkcji żywności umożliwia ochronę produkowanej żywności przed zanieczyszczeniami krzyżowymi.

Personel działu żywienia zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej określonych odrębną instrukcją.

Zakład posiada odpowiednie zaopatrzenie w wodę pitną, przeznaczoną do celów spożywczych. Woda stosowana w produkcji żywności odpowiada wymogom higienicznym określonym odrębnymi przepisami. Jakość wody jest udokumentowana prawidłowym wynikiem.

Ścieki są odprowadzane w sposób higieniczny i przyjazny dla środowiska. Nie stanowią źródła zanieczyszczenia artykułów.

Gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Odpady są gromadzone, zabezpieczane i odprowadzane prawidłowo. Nie stanowią źródła zanieczyszczenia dla żywności i środowiska.

Do produkcji żywności są stosowane surowce i produkty odpowiadające wymogom regulowanym przez przepisy wykonawcze do ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Nie przyjmuje się surowców lub składników zanieczyszczonych pasożytami, mikroorganizmami patogennymi, toksynami i obcymi substancjami, szkodnikami oraz zanieczyszczeniami.

Surowce i składniki są odpowiednio magazynowane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie i zepsucie.

Kontrola wewnętrzna jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny procesu produkcji zapewnia produkcję bezpiecznej żywności.

Stosowane działania kontrolne, częstotliwość prowadzonych ocen i analiz określa procedury w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są działania korygujące.

Prowadzona Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna jest dokumentowana zgodnie z wdrożonymi harmonogramami na przyporządkowanych formularzach.

Urządzenia, sprzęt i inne składniki wyposażenia są wykonane z materiałów umożliwiających utrzymanie ich w czystości oraz utrzymywane w dobrym stanie technicznym, tak, aby zminimalizować wszelkie ryzyko zanieczyszczenia żywności. Urządzenia i sprzęt myte są zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji sprzętu.

Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

Aby wybrać dokumentację dla swojego zakładu Szukaj w kategoriach po lewej stronie

Szukając dokumentacji dla swojego zakładu, w pierwszej kolejności proszę szukać po kategoriach, potem zwróć uwagę na „Spis sprzedawanych potraw

Dokumenty GHP GMP

Komplet dokumentacji, według Sanepidu należy rozumieć: GHP GMP Gastronomia

  1. Przykładowa Księgę HACCP według Codex Alimentarius.pdf
  2. Przykładowa Księgę GHP GMP (Dobra Praktyka Higieniczna Dobra Praktyka Produkcyjna).pdf
  3. Przykładowa Księgę Mycia i Dezynfekcji Zakładu.pdf
  4. Przykładowa Księga Ochrony przed szkodnikami Gastronomia (gryzoniami owadami).pdf
  5. Przykładowa Księgę Procedur Systemowych.pdf

 

No comments yet.

Dodaj komentarz

https://haccp-dokumenty.pl
%d bloggers like this: