GHP GMP Gastronomia

GHP GMP Gastronomia

Każda osoba która prowadzi działalność gospodarczą i wprowadza do obiegu żywność, zobowiązana do opracowania i prowadzenia dokumentacji  GHP GMP.

Wdrażanie systemu HACCP zostało poprzedzone wprowadzeniem zasad zarówno Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), jak i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Pozwala to na uporządkowanie wszystkich spraw związanych z higienizacją obiektu i przestrzeganiem wymagań prawa w zakresie prowadzonej działalności.

Zakres GHP obejmuje: utrzymanie higieny pomieszczeń, maszyn, personelu, planów szkoleń i badań lekarskich oraz zapisy potwierdzające wykonanie i nadzór nad działaniami porządkowymi dotyczącymi stosowanych środków myjących, czyszczących, dezynfekujących, oraz innych materiałów stosowanych w utrzymaniu higieny.

Wymagania GMP, w szerokim zakresie obejmującym także pewne elementy GHP, dotyczą (Kodeks Żywnościowy): podstawowych czynników utrzymania higienicznych warunków środowiska, zapobiegania, przenikania owadów, ptactwa i gryzoni, odpowiednich warunków magazynowania sprzętu i produktów spożywczych, zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia maszyn i urządzeń, właściwej wentylacji, gospodarki wodno-ściekowej, procedur mycia i dezynfekcji oraz kontroli pracowników związanej z przeciwdziałaniem zakażeniom żywności.

Bezpieczeństwo produkowanej żywności osiąga się poprzez stosowanie właściwych surowców, procesów technologicznych, metod magazynowania, a także prowadzenie odpowiedniego nadzoru nad jej jakością zdrowotną.

Każdy ma prawo spodziewać się, że produkty które spożywa są bezpieczne i nadają się do spożycia. Żywność spożywana przez konsumentów powinna posiadać najwyższą jakość zdrowotną.

Podejściem do kontroli jakości środków spożywczych jest zalecany przez Komitet Ekspertów FAO/WHO (FAO – Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Światowa Organizacja Zdrowia), system analizy zagrożeń krytycznych punktów kontroli HACCP, który polega na kontroli punktów krytycznych w całym łańcuchu produkcyjnym i jest jednym ze stosowanych w przemyśle spożywczym systemem zapewnienia jakości zdrowotnej żywności i żywienia.

Wszystkie stosowane w procesie produkcji żywności technologie, techniki i metody pracy, a także zalecenia dotyczące higieny produkcji, jak również zdrowia pracowników, są opisane za pomocą odpowiednich procedur i instrukcji. Wymogi w tym względzie precyzują zasady Dobrej praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności to ogół warunków, które muszą być spełnione, i działań, które muszą być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności to realizacja zasad GHP GMP Gastronomia oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna to programy warunków wstępnych, który dotyczy Księgi HACCP.

Lokalizacja i otoczenie obiektu GHP GMP Gastronomia.

Pomieszczenia znajdują się w dobrym stanie technicznym, spełniają wymagania sanitarne i higieniczne oraz ochrony środowiska.

Osoby biorące udział w procesie produkcji żywności są nadzorowane przez kierownika, instruowane i szkolone w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do wykonywanej pracy.

Personel na każdym stanowisku pracy podczas produkcji wykorzystuje sumiennie i odpowiedzialnie posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Organizacja działu żywienia zapewnia odpowiednią ilość personelu do ilości stanowisk produkcyjnych oraz ilości produkowanej żywności.

Układ funkcjonalny i technologia produkcji żywności umożliwia ochronę produkowanej żywności przed zanieczyszczeniami krzyżowymi.

Personel działu żywienia zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej określonych odrębną instrukcją.

Zakład posiada odpowiednie zaopatrzenie w wodę pitną, przeznaczoną do celów spożywczych. Woda stosowana w produkcji żywności odpowiada wymogom higienicznym określonym odrębnymi przepisami. Jakość wody jest udokumentowana prawidłowym wynikiem.

Ścieki są odprowadzane w sposób higieniczny i przyjazny dla środowiska. Nie stanowią źródła zanieczyszczenia artykułów.

Gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Odpady są gromadzone, zabezpieczane i odprowadzane prawidłowo. Nie stanowią źródła zanieczyszczenia dla żywności i środowiska.

Do produkcji żywności są stosowane surowce i produkty odpowiadające wymogom regulowanym przez przepisy wykonawcze do ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Nie przyjmuje się surowców lub składników zanieczyszczonych pasożytami, mikroorganizmami patogennymi, toksynami i obcymi substancjami, szkodnikami oraz zanieczyszczeniami.

Surowce i składniki są odpowiednio magazynowane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie i zepsucie.

Kontrola wewnętrzna jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny procesu produkcji zapewnia produkcję bezpiecznej żywności.

Stosowane działania kontrolne, częstotliwość prowadzonych ocen i analiz określa procedury w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są działania korygujące.

Prowadzona Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna jest dokumentowana zgodnie z wdrożonymi harmonogramami na przyporządkowanych formularzach.

Urządzenia, sprzęt i inne składniki wyposażenia są wykonane z materiałów umożliwiających utrzymanie ich w czystości oraz utrzymywane w dobrym stanie technicznym, tak, aby zminimalizować wszelkie ryzyko zanieczyszczenia żywności. Urządzenia i sprzęt myte są zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji sprzętu.

Więcej o mnie HACCP od Mietka 

Aby wybrać dokumentację dla swojego zakładu Szukaj w kategoriach po lewej stronie

Szukając dokumentacji dla swojego zakładu, w pierwszej kolejności proszę szukać po kategoriach, potem zwróć uwagę na „Spis sprzedawanych potraw

Dokumenty GHP GMP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *